novice | vabilo na razširjeno sejo IO  

  VABILO NA RAZŠIRJENO SEJO IO

Na osnovi določil za delovanje organizacije in na ostale potrebe,
sklicujem 17. razširjeno sejo IO, ki bo 20. 9. 2005 ob 10.30 uri
v sejni sobi št. 9 Mestne občine Kranj.

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 16. razširjene seje IO
2. Poročilo o problemu izterjave odškodnin od ZRN
3. Poročilo o poteku priprav Zakona o materialni odškodnini v RS
4. Poročilo o uveljavljanju še nerealiziranih plačil po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja
5. Finančna in kadrovska problematika
6. Razno

Glede na pomembnost dnevnega reda, pričakujem udeležbo vseh vabljenih.

S spoštovanjem!
  Predsednik
Tone Kristan

Vabljeni:
- člani IO
- člani NO
- člani ČR