Tone Kristan pri podaji Poročila o delu Združenja za obdobje 2005 do 2008.


Del udeležencev Skupščine - 24. 5. 2008.


novice | kratek povzetek VI. redne skupščine z dne 24. 5. 2008  

  KRATEK POVZETEK VI. REDNE SKUPŠČINE Z DNE 24. 5. 2008

VI. Redne letne Skupščine Združenja so se, poleg naših članov in povabljenih gostov, udeležili tudi nekateri somišljeniki iz Nemčije.

Predsednik Kristan podal poročilo o delu Izvršnega odbora, za obdobje od maja 2005 do maja 2008. V poročilu so podana vsa pomembna dogajanja, aktivnosti, finančno gospodarjenje, poročilo o sejah, potek izvajanja zahtevkov za poplačilo odškodnine (moralne in materialne) ter o obveščanju nemške javnosti o kalvariji slovenskega naroda v času II. svetovne vojne.

Na Skupščini je bilo sprejetih več SKLEPOV:
1. Izvolitev novih članov oz. spremembe v odbore Združenja :

IZVRŠNI ODBOR

1. ROVAN FRANC
2. SLADIČ STANE
3. MIŠIČ JOŽICA
4. PIRC JELKA
5. KATNIK ANA
6. ROVTAR STANISLAVA
7. GERJEVIČ FRANC
8. GUSTINČIČ FRANC
9. KARUN JANEZ
10. KNEZ JOŽICA
11. KRISTAN TONE

NADZORNI ODBOR
1. MIHELIČ ALBINCA
2. GERJEVIČ DARINKA
3. KNEZ ANTON
4. PODGORŠEK IVO

ČASTNO RAZSODIŠČE
1. SINKOVIČ IVAN
2. GABRIJEL LOJZKA
3. KUNČIČ VIDA
4. ŠUMI OLGA

- Prebrano in potrjeno je bilo tudi Poročilo Nadzornega odbora o poslovanju in gospodarjenju
- Potrjen in sprejet je bil Program dela za leto 2009.
- Na Skupščini pa je bila prebrana Resolucija, ki so jo prisotni potrdili in sprejeli sklep, da se le-ta pošlje Vladi in DZ RS.

---

Delovni predsednik, g. Kunej je prisotne seznanil z nič kaj prijetno novico, da je dosedanji predsednik g. Kristan izrazil željo, da odstopa od funkcije predsednika.
Iskreno se mu je zahvalil za vse dosedanje delo. Pove, da g. Kristana in njegovo delo zelo dobro pozna in ceni, saj sta že od začetka od ustanovitve DIS-a dalje sodelovala. Povedal je, da je g. Kristan storil nekaj, kar je daleč iznad človeških moči. Izredna pohvala mu gre tudi zato, ker bo še naprej pomagal in vztrajal za dosego cilja. Ni besed s katerimi bi opisal njegovo aktivno in humano delo, zavzetost in pomoč za druge. Koliko polen in neprijaznih besed je bil deležen zaradi tega, ker se je “boril” za naše skupne pravice – ne za sebe. Zato mu izreka le besedo, sestavljeno iz petih črk, ki pove največ – HVALA, dragi Tone.

Dosedanji predsednik g. Kristan se je zahvalil za lepe besede in povedal, da leta tečejo in počasi bo moral tudi on “izpreči”. Kot je obljubil, bo pomagal še naprej in sodeloval pri vseh projektih. Dokončal pa bo tudi delo, ki je v teku (razstave in simpoziji v Nemčiji- Köln, Nürnberg…). V te projekte je vložil veliko let in mu ni vseeno, da bi to propadlo. Za vsako razstavo in simpozij je kar precej dela in traja tudi 1-3 let, da se vse pripravi in organizira.
Poda predlog in željo, da bi se v organizacijo vključilo mlade ljudi, da bi nadaljevali z našim delom, kajti mi postajamo vse starejši in ne moremo več tako aktivno delati.

Na koncu pa še pove, da predaja mesto predsednika Rovan Francu, dosedanjemu podpredsedniku, ki pa bo uradno predlagan na Konstitutivni seji IO, ki bo 9.6.2008.

---

V celoti objavljamo RESOLUCIJO, ki je bila 24.5.2008 poslana Vladi in DZ RS:

Zbrani na VI. redni Skupščini Združenja žrtev okupatorjev 1941-1945 Kranj, naslavljamo na Vlado in predsednika DZ Republike Slovenije

RESOLUCIJO

s katero opozarjamo slovenske oblasti na nerešene probleme, vezane na trpljenje slovenskih žrtev ob izvajanju nacifašističnega genocida in plačilo odškodnin.

Poznano je, da je bil slovenski narod obsojen na uničenje (tega niso hoteli vedeti izdajalci in plačanci). Ko smo bili odpeljani s svojih domov, smo izgubili vse:
1. človeško dostojanstvo
2. svobodo
3. izgubili smo vse, kar smo imeli (premično in nepremično premoženje)
4. postali smo brezpravni sužnji
Odpeljali so nas v neznano, ne vedoč, kakšna usoda nas čaka.

Na tej osnovi želimo posebej opozoriti na Resolucijo ZDRUŽENIH NARODOV od 11.dec.1946 s katero je agresorskim državam naloženo, da so dolžne plačati nematerialno in materialno odškodnino žrtvam vojne. To je akt, ki zavezuje tudi organe oblasti RS, da izterjajo ali pa sami plačajo odškodnino.

Ko danes, po 63-ih letih, poskušamo vsaj delno uveljaviti svoje pravice, naletimo v večini na nepremostljive ovire, kar boli. Zelo pa boli tudi spoznanje, da tudi sedaj, tako kot pred dobrimi 63-imi leti, nismo kaj vredni in, da vse bolj pridobivajo prednost tisti, ki so pomagali tistim, ki so nas hoteli uničiti.

Od slovenske Vlade in DZ zahtevamo, da TAKOJ reši vse naše zahteve, ki so znane (materialna odškodnina za uničeno in odvzeto nepremično in premično premoženje), še v celoti nerešeno odškodnino po Zakonu št. 43/99 in 28/2000, ukraden del odškodnine iz Zakona št. 18/01, ker je kršen Zakon št. 45/96.

Navedeni so najvažnejši nerešeni problemi, katere je potrebno TAKOJ rešiti, ker rešitev na pokopališčih ne bomo potrebovali, saj je povprečna starost še živih žrtev močno čez 80 let. Zato pričakujemo reševanje vsaj navedenega po hitrem postopku, brez postavljanja nepotrebnih ovir. Ni dovolj le osnovati Medresorsko komisijo.

Te zahteve sprejemamo ob prisotnosti in podpori tujih predstavnikov, ki naše zahteve podpirajo tudi pri svojih oblasteh.

Udeleženci redne letne Skupščine
Združenja žrtev okupatorjev
1941- 1945 Kranj

---

Že na Skupščini je bilo povedano, da g. Kristan zapušča položaj predsednika ZŽO 1941-45 Kranj. Na Konstitutivni seji, ki je bila dne 9.6.2008 je bil za novega predsednika Združenja izvoljen g. ROVAN FRANC, dosedanji podpredsednik.
Za podpredsednike pa so bili izvoljeni: TONE KRISTAN, STANISLAVA ROVTAR in STANISLAV SLADIČ.