Se bom še kdaj vrnil domov?


kdo smo in naša dejavnost  

  KDO SMO

Smo prostovoljna in nepolitična organizacija civilne družbe s statusom splošnega ljudskega pomena, ki je bila ustanovljena 21. 8. 1997 in vključuje vse žrtve vojnega nasilja na področju Slovenije in sicer:
- izgnance
- begunce
- taboriščnike
- vojne sirote
- ukradene otroke

Vse navedene kategorije žrtve vojnega nasilja so natančno opredeljene v
Zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Ur.l. RS, št. 63/95 in drugi) -uradno prečiščeno besedilo (ZŽVN - UPB1) v čl. od 1 do 9, kjer so podane tudi vse pravice in ugodnosti.


Naša organizacija je nastala iz potrebe, da se od naslednic okupatorjev, ki so
škodo in gorje povzročili, izterja:

- nematerialno odškodnino
- materialno odškodnino
- odškodnino za prisilno delo

Ker tega ni hotela storiti Vlada RS, ne nobena druga organizacija, ki vključuje žrtve vojnega nasilja, se mi ne strinjamo, da te odškodnine plača naša država in davkoplačevalci, sami sebi.

Naše načelo je bilo in je, da morajo vse slovenske žrtve genocidnoraznarodo-
valne politike okupatorjev, dobiti nematerialno odškodino za prestano trpljenje in prisilno ter brezplačno delo ter materialno odškodnino za odvzeto in uničeno premoženje.

Že 8. 1. 1998 smo nemškim oblastem (Vladi, Bundestagu in Parlamentarnim
strankam) poslali kompletni uradni zahtevek za odškodnino. Enako zahtevo
smo 28. 9. 1998 poslali tudi oblastem Italije. Ker pa se pri nemških oblasteh naš
problem ni reševal po predvidevanjih, smo naš predmet, maja 1999, predali v
obravnavo še nemškemu sodišču.


NAJVAŽNEJŠE DEJAVNOSTI ZDRUŽENJA

- Vključevanje in evidentiranje vseh slovenskih žrtev nacifašizma 1941-45,
- pomoč pri uveljavljanju pravic žrtvam vojnega nasilja,
- uveljavljanje odškodnin pri okupatorjevih naslednicah,
- uveljavljanje pravic oškodovancev na sodiščih v Nemčiji in Strassburgu
- sodelovanje pri sprejemanju in uveljavljanju domače zakonodaje za žrtve
  vojnega nasilja,
- sodelovanje z ostalimi organizacijami, katere nam pomagajo doma in v
  inozemstvu (organiziranje simpozijev, izdaja publikacij…)
- predstavitev zgodovinskih dejstev genocidno raznarodovalne politike,
- obveščanje članov Združenja v lastnem biltenu "OPTIMIST"